Projeler


T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ TASARIMI STÜDYOSU, PEYZAJ PLANLAMA STÜDYOSU ve BİTİRME PROJESİ DERSLERİ
UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – (1) Bu esasların amacı Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde verilmekte olan Peyzaj Tasarımı Stüdyosu, Peyzaj Planlama Stüdyosu ve Bitirme Projesi derslerinin uygulama ve değerlendirme ölçütlerini belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu yönerge hükümleri Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünde 4 yıl – 8 yarıyıllık eğitim boyunca toplam 4 adet Peyzaj Tasarımı Stüdyosu, 2 adet Peyzaj Planlama Stüdyosu ve 1 adet Bitirme projesi dersi için uygulanacak eğitim, sınavlar ve değerlendirme esaslarını kapsar.

Tanımlar:

Madde 3 - Bu yönergede geçen;

a) Stüdyo Koordinatörü: İlgili projenin tüm atölyelerinin koordinasyonunu sağlayan öğretim elemanını,

b) Atölye Yürütücüsü: Atölye çalışmalarının işleyişinden sorumlu öğretim elemanını,

c) Ön Jüri: Bitirme Projesi Dersinin dönem içinde yürütülmesinden sorumlu olan jüriyi,

d) Bitirme Jürisi: Bitirme Projesi Dersinin dönem sonu değerlendirilmesinden sorumlu jüriyi,

e) Değerlendirme Jürisi: Stüdyolarda yapılacak ikinci itirazları değerlendiren jüriyi,

f) Peyzaj Tasarımı Stüdyo Dersleri ve İçerikleri: İlgili dönemin Bologna Süreci kapsamında tanımlanan ders ve içerikleri,

g)Peyzaj Planlama Stüdyo Dersleri ve İçerikleri: İlgili dönemin Bologna Süreci kapsamında tanımlanan ders ve içerikleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Peyzaj Tasarımı Stüdyosu, Peyzaj Planlama Stüdyosu ve Bitirme Projesi Derslerinin Ön Şartları

Madde 4 – (1) Peyzaj Tasarım Stüdyosu; Peyzaj tasarım projelerinden bir öncekinin alınmış ve başarılmış olması bir sonraki projenin alınabilmesi için ön şarttır.

2) Peyzaj Planlama Stüdyosu I ve II dersleri için herhangi bir ön şart aranmaz.

 

(Ek Fıkra) 2019- 2020 Eğitim- Öğretim Yılı öncesi kayıt olan öğrencilere aşağıdaki ek ön koşullar uygulanır.

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön koşullu Dersin Adı

Ön koşulu

PEM 201 Peyzaj Tasarım Projesi II

PEM 125 Peyzaj Tasarım Projesi I dersini başarmış olmak

PEM 221 Peyzaj Tasarım Projesi III

PEM 201 Peyzaj Tasarım Projesi II dersini başarmış olmak

PEM 301 Peyzaj Tasarım Projesi IV

PEM 221 Peyzaj Tasarım Projesi III dersini başarmış olmak

PEM 440 Peyzaj Tasarım Projesi VII

İlk 4 yarıyıla ait tüm dersleri ve PEM 301 Peyzaj Tasarım Projesi IV dersini başarmış olmak

 

 


 (Ek Fıkra)
2019- 2020 ve 2021-2022 Eğitim- Öğretim Yılı arası kayıt olmuş öğrencilere aşağıdaki ek ön koşullar uygulanır.

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön koşullu Dersin Adı

Ön koşulu

PEM 201 Peyzaj Tasarım Projesi II

PEM 125 Peyzaj Tasarım Projesi I dersini başarmış olmak

PEM 221 Peyzaj Tasarım Projesi III

PEM 201 Peyzaj Tasarım Projesi II dersini ve 1. Yarıyıla ait tüm dersleri başarmış olmak

PEM 301 Peyzaj Tasarım Projesi IV

PEM 221 Peyzaj Tasarım Projesi III dersini ve 2. Yarıyıla ait tüm dersleri başarmış olmak

PEM 440 Peyzaj Tasarım Projesi VII

İlk 4 yarıyıla ait tüm dersleri ve PEM 301 Peyzaj Tasarım Projesi IV dersini başarmış olmak

 


 

(Ek Fıkra) 2022-2023 Eğitim- Öğretim Yılı yeni kayıt olan öğrencilerden itibaren aşağıdaki ek ön koşullar uygulanır.

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön koşullu Dersin Adı

Ön koşulu

PMB 216 Peyzaj Tasarım Stüdyosu II

PMB 124 Peyzaj Tasarım Stüdyosu I dersini başarmış olmak

PMB 225 Peyzaj Tasarım Stüdyosu III

PMB 216 Peyzaj Tasarım Stüdyosu II dersini ve 1. Yarıyıla ait tüm dersleri başarmış olmak

PMB 315 Peyzaj Tasarım Stüdyosu IV

PMB 225 Peyzaj Tasarım Stüdyosu III dersini ve 2. Yarıyıla ait tüm dersleri başarmış olmak

PMB 421 Bitirme Projesi

İlk 4 yarıyıla ait tüm dersleri ve PMB 315 Peyzaj Tasarım Stüdyosu IV dersini başarmış olmak

 Peyzaj Tasarımı Stüdyosu Derslerinin Yürütülmesi

Madde 5 -(1)  Stüdyo derslerinin yürütülebilmesi için bölüm kurulu, her stüdyo dersi için bölüm öğretim elemanlarından bir kişiyi stüdyo koordinatörü olarak belirler. Stüdyolar; belirlenen stüdyo koordinatörü yönetiminde çalışma grupları oluşturularak gerçekleştirilir.

 

(2) Stüdyo çalışma gruplarının belirlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a)      “Peyzaj Tasarımı Stüdyosu I” dersinde öğrenci sayısı stüdyoya giren öğretim elemanı sayısına bölünerek eşit bir biçimde çalışma grupları oluşturulur.

b)      “Peyzaj Tasarımı Stüdyosu II-III-IV” derslerinde bir önceki stüdyo notlarına göre sıralama yapılarak, her not grubunun eşit dağılımı sağlanacak şekilde çalışma grupları oluşturulur.

c)  Peyzaj Tasarım Stüdyosu derslerinde, proje konusu en geç eğitimin başladığı hafta içinde ilgili öğretim elemanlarınca belirlenerek, konu başlığı, çalışma alanı, kapasite, 14 haftayı içeren işleyiş takvimi ve proje tesliminde istenenler stüdyo koordinatörü tarafından yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir ve Bölüm Başkanlığı’nca öğrencilere duyurulur.

(3) Stüdyo koordinatörlerinin ve atölye yürütücülerinin belirlenmesi: Peyzaj Tasarımı Stüdyosu yürütücü sayısı ilgili stüdyo dersine kayıtlı olan öğrencilerin sayı ve eğitim kalitesi esas alınarak belirlenir. Atölye yürütücüleri öncelikli olarak kadrolu öğretim üyesi ve öğretim görevlileri arasından belirlenir. Peyzaj Tasarımı Stüdyosu dersini yürütebilecek kadrolu öğretim elemanlarının sayısının yetersiz kalması durumunda;

a)       Mimarlık Fakültesi’nin ve/veya diğer üniversitelerin peyzaj mimarlığı, mimarlık, iç mimarlık ve şehir bölge planlama bölümlerinden destek alınır.

b)      Serbest peyzaj mimarlığı yapan en az 10 yıllık tasarım ve uygulama deneyimi olan peyzaj mimarları serbest öğretim elemanı olarak görevlendirilir.

 

Peyzaj Planlama Stüdyosu Derslerinin Yürütülmesi

Madde 6 -(1)  Stüdyo derslerinin yürütülebilmesi için bölüm kurulu, her stüdyo dersi için bölüm öğretim elemanlarından bir kişiyi stüdyo koordinatörü olarak belirler. Stüdyolar; belirlenen stüdyo koordinatörü yönetiminde çalışma grupları oluşturularak gerçekleştirilir.

(2) Stüdyo çalışma gruplarının belirlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır:

a)    Peyzaj Planlama Stüdyosu derslerinde, proje konusu en geç eğitimin başladığı hafta içinde ilgili öğretim elemanlarınca belirlenerek, konu başlığı, çalışma alanı, kapasite, 14 haftayı içeren işleyiş takvimi ve proje tesliminde istenenler stüdyo koordinatörü tarafından yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir ve Bölüm Başkanlığı’nca öğrencilere duyurulur.

(3) Stüdyo koordinatörlerinin ve atölye yürütücülerinin belirlenmesi: Peyzaj Planlama Stüdyosu yürütücü sayısı ilgili stüdyo dersine kayıtlı olan öğrencilerin sayı ve eğitim kalitesi esas alınarak belirlenir. Atölye yürütücüleri öncelikli olarak kadrolu öğretim üyesi ve öğretim görevlileri arasından belirlenir. Peyzaj Planlama Stüdyosu dersini yürütebilecek kadrolu öğretim elemanlarının sayısının yetersiz kalması durumunda;

a) Mimarlık Fakültesi’nin ve/veya diğer üniversitelerin peyzaj mimarlığı, mimarlık ve şehir bölge planlama bölümlerinden destek alınır.

Bitirme Projesi Dersinin Yürütülmesi

Madde 7 -(1)  Peyzaj Mimarlığı eğitimi sürecinde öğrencinin yapacağı son proje çalışmasında öğrenciye olabildiğince bağımsız tasarım yapma yetisinin kazandırılması esastır. Bitirme Projesini alabilmek için öğrencinin ilk dört (4) yarıyıla ait derslerin tümünü; almış ve başarmış olması gerekir.

Bitirme Projesi Koordinatörü ve Ön Jüri Kurulu

Madde 8- (1) Proje konusunu belirlemek, çalışma alanını seçmek, çalışma takvimini hazırlamak, iletişimi sağlamak ve dönem başından sonuna kadar eşgüdüm içinde işleyişi organize etmek için her bir dönem yeniden belirlenmek üzere Bölüm Başkanlığı tarafından Bitirme Projesi Koordinatörü seçilir. Bu koordinatör en az 2 öğretim elemanı ve araştırma görevlisiyle birlikte bir ön jüri kurulu önerir; sınav ve kolokyum takvimi ile birlikte yazılı olarak Bölüm Başkanlığı’na sunar. Ön jüri, öğrencilerin çalışmalarını denetlemek için yarıyıl boyunca üç kez toplanır.

(2) Tüm öğrencilere açık olarak yapılan bu toplantılarda jüri üyeleri öğrencilerin sundukları ve sözlü olarak açıkladıkları paftalar ile ilgili eleştirilerini yapar. Öğrenci yarıyıl sonunda projesini teslim edebilmek için bu üç ön jüri toplantısının en az ikisine katılmak zorundadır. Aksi halde “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin öngördüğü devam koşulunu yerine getirmemiş sayılır ve yarıyıl sonunda proje teslim edemez.

(3) Bitirme jürisi, ön jüri üyeleriyle birlikte 3 veya 5 kişiden oluşur. Bölüm Başkanlığı’nca önerilen ve peyzaj mimarlığı, mimarlık, şehircilik, restorasyon vb. uzmanlık alanlarından veya diğer üniversitelerden davet edilen öğretim elemanlarının katılımıyla oluşturulur. Bitirme projeleri, Bitirme Jürisi’ne sunulmadan bir hafta önce Bitirme Projesi Koordinatörü’ne teslim edilir ve Bitirme jürisi üyelerinin incelemesine açık tutulur.

(4) Yarıyıl içinde iki adet eskiz sınavı yapılır. Bu sınav ön jüri tarafından değerlendirilir.

a)       Yarıyıl içi notu üç ön jüri toplantısı sonunda yapılan değerlendirmede verilen notların en yüksek ikisinin aritmetik ortalamasının %60'ı ile eskiz sınavına ait notların aritmetik ortalamasının %40'ı toplanarak hesaplanır.

b)       Yarıyıl sonu notu ise, yarıyıl sonu Bitirme jürisinin verdiği notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

c)       Bitirme Projesi Notu: Yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu notu “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesi uyarınca belirlenen oranlarla hesaplanarak öğrencinin “Bitirme Projesi” başarı notu belirlenir.

Sınavlar ve Değerlendirme

Madde 9- (1) Bitirme Projesi dışındaki Peyzaj Tasarımı Stüdyosu ve Peyzaj Planlama Stüdyosu derslerinde en az bir ara sınav yapılır.  Stüdyo koordinatörleri gerekli gördüğü taktirde eskiz sınavı yapma hakkına sahiptir. Sınav tarih ve saatleri en az 15 gün öncesinden stüdyo koordinatörleri tarafından öğrencilere duyurulur.

(2) Ara sınavlar aşağıdaki hususlara göre yapılır:

Ara Sınav: İlan edilen sınav tarihinde öğrencilerin hazırladıkları tasarım/planlama çalışmalarındaki gelişimin değerlendirilmesidir. Bu amaçla öğrencilerden isteneceklerin listesi (çizim, maket, sorvey, analiz, degerlendirme ve diğer paftalar) en az 15 gün öncesinde Peyzaj Tasarımı Stüdyosu ve Peyzaj Planlama Stüdyosu Koordinatörleri tarafından Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir ve öğrencilere duyurulur. Projeler Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilen tarih, saat ve mekânda görevli öğretim elemanları tarafından imza karşılığı teslim alınır. Teslim süresi hiçbir şekilde uzatılamaz. Bu ara sınavda öğrencilerin projeleri Peyzaj Tasarımı Stüdyosu ve Peyzaj Planlama Stüdyosu yürütücülerinin katıldığı jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alınarak ara sınav notu belirlenir. Stüdyo yürütücü sayısı 3’ten az ise; Bölüm Başkanlığı’nın görevlendirmesi ile bu sayı en az üçe tamamlanır.

Eskiz sınavı: İlgili proje düzeyine uygun olarak bir konunun sınav süresince çözümünü içeren çizimler ve sunumlar yapılmasıdır. Eskiz sınavlarında istenen çizimler; sınav başında gözetmenlerce kaşe vurulan ve imzalanan boş kâğıtlara çizilir. Sınav süresince sınav kâğıtları sınav salonu dışına çıkarılmaz ve sınav konusu ile ilgili hiçbir doküman sınav salonuna sokulamaz. Sınav başında; atölye yürütücüsü konu ile ilgili genel açıklamaları yapar. Eskiz sınavının süresi, konusu ve istenen çizimler stüdyo koordinatörü tarafından belirlenir. Sınav evrakları Peyzaj Tasarımı Stüdyosu yürütücülerinin oluşturduğu jüri tarafından değerlendirilir. Değerlendirmede jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alınır. Bu sınavın yarıyıl içi notuna etkisi Bologna Süreci kapsamında değişiklik gösterebilir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

 (3) Yarıyıl içi notu ara sınav notlarından oluşmaktadır. Yarıyıl içi notunun yılsonu notuna katkısı %40’tır. Bu oran Bologna Süreci kapsamında değişiklik gösterebilir ve dönem başında öğrencilere ilan edilir.

(4) Peyzaj Tasarım Stüdyoları ve Peyzaj Planlama Stüdyoları yarıyıl sonu sınavları aşağıdaki esaslara uygun olarak yapılır;

a) Peyzaj Tasarımı ve Peyzaj Planlama Stüdyosu dersi tesliminde istenenler (çizim, maket analiz, degerlendirme, plan ve diğer sunum çalışmaları) Peyzaj Tasarımı ve Peyzaj Planlama Stüdyosu koordinatörü tarafından belirlenerek en az 15 gün önce Bölüm Başkanlığı’na bildirilir ve öğrencilere ilan edilir. Projeler Bölüm Başkanlığı’nca ilan edilen tarih, saat ve mekânda görevli öğretim elemanları tarafından imza karşılığı teslim alınır. Teslim süresi hiçbir şekilde uzatılamaz. Görevli öğretim elemanları dışında hiç kimseye teslim yapılamaz. Proje teslimlerinde mazeret kabul edilmez. Öğrenci projesini kendi teslim edemediği durumlarda bir başka öğrenci tarafından teslim yapılabilir. Öğrenci jüriye giremediği takdirde projesi öğrencinin yokluğunda değerlendirilir.

b) Peyzaj Tasarımı Stüdyosu I ve II derslerinin teslimlerinde el çizimi zorunludur. Peyzaj Tasarımı Stüdyosu III-IV, Peyzaj Planlama Stüdyosu ve Bitirme Projesinde bilgisayar ortamında yapılmış çizimler kabul edilebilir. Peyzaj Tasarım Stüdyosu III dersinde bilgisayar ortamında teslim yapabilmek için öğrencinin “Bilgisayar Destekli Çizim” dersini almış ve başarmış olması gerekmektedir. Teslimlerde belirlenen kâğıt türüne, boyutlarına ve pafta düzenine uymak şarttır. Bilgisayar ortamında yapılan çizimler hem kâğıda çıktı olarak hem de dijital ortamda teslim edilir.

Stüdyo Değerlendirme Şekli ve Notlandırma

Madde 10 - (1) Değerlendirme, ilgili stüdyo yürütücülerinin katıldığı ve en az 3 kişiden oluşan jüri tarafından yapılır. Peyzaj Tasarımı Stüdyosu ve Peyzaj Planlama Stüdyosu’nun yürütücü sayısı 3’ten az ise; Bölüm Başkanlığı’nın görevlendirmesi ile bu sayı en az üçe tamamlanır. Bu jüriye Bölüm Başkanlığı’nın uygun gördüğü bölüm ve/veya fakülte öğretim elemanları ile yine Bölüm Başkanlığı’nın önereceği diğer üniversitelerden öğretim elemanları da davet edilebilir. Davetli öğretim elemanları diğer jüri üyeleri ile aynı şekilde görev yaparlar.

(2) Değerlendirme Süreci ve Ölçütleri: Jüri değerlendirmesi mekân, tarih ve saat belirtmek koşulu ile öğrencilerin izlemesine açık veya kapalı yapılabilir. Açık yapılan jürilerde öğrenciler projelerini kendilerine verilen belirli süre içerisinde jüriye sözlü olarak sunarlar ve kendilerine sorulacak soruları cevaplarlar. Kapalı yapılan jürilerde projeler, dönem başında ilan edilen istenenler listesine göre jüri üyeleri tarafından değerlendirilir. Jüri üyelerinin notlarının aritmetik ortalaması alınarak öğrenci notu belirlenir.

(3) Değerlendirme ölçütlerinin ağırlıkları konuya bağlı olarak jüri tarafından belirlenir, ayrıca stüdyo dersi sürecinde, jüri, dersin programıyla ilişkili olarak yeni değerlendirme ölçütleri belirleyebilir. Değerlendirmede öğrencinin notu jüri üyeleri tarafından verilen notların aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Tüm jüri üyelerinin verdiği notlar ve hesaplamaları içeren tutanak, jürinin değerlendirme çalışmaları sonucunda Bölüm Başkanlığı’na teslim edilir.

Notlarda Maddi Hata ve Not Düzeltme

Madde 11 -  (1) Öğrenciler, T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25. maddesi uyarınca Peyzaj Tasarımı Stüdyo, Peyzaj Planlama Stüdyo dersleri değerlendirme sonucuna, dersin notunun ilan edildiği tarihten itibaren 1 hafta içinde itiraz edebilir. Öğrencinin itirazı halinde; dönem sonu jürisine yazılı görüş sorularak notlandırma işleminde maddi hata yapılıp yapılmadığı belirlenir; maddi hatanın tespiti durumunda yeniden hesaplama yapılarak sonuç Dekanlığa bildirilir.

(2) Değerlendirme sonucunun öğrenciye bildirildiği tarihten itibaren 1 hafta içinde öğrencinin ikinci itirazı halinde aşağıdaki fıkraya göre değerlendirmeye alınır.

(3) İtirazın tekrarı durumunda, Dekan, “T.Ü. Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 25. maddesi uyarınca, biri atölye yürütücüsü olmak üzere üç kişilik bir değerlendirme jürisi kurarak projenin yeniden değerlendirilmesine karar verir.

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hükmü Bulunmayan Haller

Madde 12 - Bu esasların kapsamında olduğu halde hakkında hüküm bulunmayan konuları, esas hükümlerine aykırı düşmemek koşuluyla Bölüm Akademik Kurulu karara bağlamakla yetkilidir.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 13 – Üniversitemiz Senatosunun 01 Ekim 2019 tarih ve 14 sayılı toplantısında alınan 09 no.lu kararı ile kabul edilen “Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Peyzaj Tasarım Projesi Uygulama ve Değerlendirme Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14 - Bu esaslar Trakya Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15 - Bu yönergeyi Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı yürütür.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 26.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 7852 kez okundu.